Estatuts

TÍTOL 1.- DE L’ASSOCIACIÓ EN GENERAL, DENOMINACIÓ, FINALITATS, DURACIÓ I ÀMBIT

ART. 1.- Es constitueix, a Guardamar, una associació sense ànim de lucre denominada INSTITUT D’ESTUDIS GUARDAMARENCS, d’acord amb el que disposa l’article 22 de la Constitució espanyola de 1978, la Llei  Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la Llei 14/2008 de 18 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’associacions de la Comunitat Valenciana.

El règim de funcionament de l’Associació s’acomodarà a l’establert en aquests Estatuts.

ART. 2.- L’associació pretén ser un element d’animació cultural de la vida de la localitat. Els seus objectius són els següents:

 1. La investigació sobre temes històrics, artístics, ecològics, arqueològics, econòmics, folklòrics, etc. per augmentar el coneixement dels diversos aspectes culturals de la localitat i promoure la consciència de la seua personalitat entre els seus habitants.
 2. Editar anualment o amb la periodicitat que es considere, una publicació, amb la finalitat que servesca de vehicle de comunicació dels resultats de les recerques portades a terme en els diferents àmbits acadèmics i culturals de la localitat.
 3. Fomentar les activitats d’índole científica i cultural, tot estimulant el contacte entre els estudiosos, de manera que es coordinen els seus esforços i se n’intercanvien els resultats.
 4. Estimular la presència de la localitat en les institucions d’ensenyament, mitjançant seminaris, beques i premis d’investigació.
 5. Defensar el patrimoni natural, lingüístic, cultural, històric i artístic de Guardamar, per a fomentar la seua catalogació, conservació i divulgació, i promoure l’estudi i realització d’inventaris en arxius municipals, parroquials i particulars.
 6. Sensibilitzar els poders públics i les entitats ciutadanes en general, respecte de les necessitats culturals, de recerca i, fins i tot, socioeconòmiques de la població.
 7. Potenciar la imatge del poble entre els seus habitants i contribuir al manteniment de la seua personalitat a partir de les coordenades culturals, socials i econòmiques que l’han configurada.
 8. Adoptar les mesures necessàries per col·laborar amb totes aquelles entitats que, bé per l’àmbit geogràfic de la seua activitat, bé pel contingut dels seus objectius, canalitzen el seus esforços envers el desenvolupament de la localitat.
 9. Facilitar la interrelació entre tots els camps del saber, tant socials com científics.

Per assolir aquests objectius, l’associació podrà organitzar congressos, conferències informatives, debats, xerrades, sessions de treball, exposicions, cursos de divulgació, projeccions de qualsevol tipus, audicions musicals, recitals, excursions, publicació de revistes i llibres, promoció de tot tipus d’activitats (esportives, socials i artístiques); i també fer assessoraments tècnics, jurídics, etc.

L’enumeració d’aquests serveis i activitats no exclou que hom puga programar-ne d’altres diferents per a un millor acompliment dels objectius de l’associació.

L’àmbit de l’associació serà el municipi de Guardamar.

Per a dur a terme la seua activitat, l’associació podrà estructurar-se en seccions especialitzades de treball. La creació d’aquestes serà acordada per la junta directiva.

ART. 3.- El domicili principal de l’associació serà el següent:

Casa de Cultura, carrer Colom, 60,  03140, Guardamar. Aquest domicili es podrà canviar per raons d’operativitat.

ART. 4.- L’associació es constitueix amb caràcter indefinit.

ART. 5.- La junta directiva serà l’òrgan competent per a interpretar els preceptes continguts en aquests Estatuts i cobrir-ne les possibles llacunes, atenent sempre a la normativa legal vigent en matèria d’associacions.

ART. 6.- Aquests Estatuts seran desenvolupats i acomplerts a través dels acords que vàlidament adopten la junta directiva i l’assemblea general, ordinària i extraordinària, dins les seues respectives competències.

TÍTOL II: DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I D’ADMINISTRACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

ART. 7.- Els òrgans de govern de l’associació són els següents:

 1. L’Assemblea General
 2. La Junta Directiva
 3. El President/a

ART. 8.- L’ASSEMBLEA GENERAL, integrada per tots els socis, és l’òrgan suprem de l’associació i es reunirà sempre que la convoque la junta directiva per pròpia iniciativa o a petició com a mínim, de la tercera part dels socis.

Obligatòriament l’assemblea general es reunirà en sessió ordinària una vegada l’any, durant el primer trimestre, per aprovar el pla d’actuacions de l’associació, jutjar l’actuació de la junta directiva, renovar-ne els membres d’acord amb l’article 11 d’aquests Estatuts i aprovar, si escau, el pressupost d’ingressos i despeses de l’any entrant i l’estat de comptes de l’any anterior.

L’assemblea general es reunirà en sessió extraordinària per tractar qualsevol altres assumptes, sobretot quan calga decidir sobre alguna de les matèries següents:

 1. Separació i reemplaçament de membres de la junta directiva abans d’acabar-ne el mandat estatutari, d’acord amb l’article 15 d’aquests Estatuts.
 2. Disposició o venda de béns.
 3. Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
 4. Creació o ingrés en alguna federació d’associacions.
 5. Modificació dels Estatuts.
 6. Dissolució de l’associació.

ART. 9.- Les convocatòries de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, hauran de fer-se per escrit i expressar-hi el lloc, la data i l’hora de la reunió, com també l’ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la reunió de l’assemblea en la primera convocatòria, hauran de transcórrer vuit dies com a mínim; també caldrà fer-hi constar l’hora de la segona convocatòria, sense que entre la primera i la segona hi haja un temps inferior a mitja hora.

Les assemblees generals ordinàries o extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concòrreguen, presents o representats, com a mínim, la meitat més un dels associats, i en segona convocatòria, qualsevol que siga el nombre dels socis presents.

ART. 10.- Els acords s’adoptaran per majoria simple dels socis presents, llevat d’aquells casos en què les disposicions legals o aquests mateixos Estatuts exigesquen una majoria de dos terços.

En cas d’empat en les votacions, el vot del president/a serà de qualitat.

ART. 11.- La JUNTA DIRECTIVA estarà formada pels càrrecs següents: president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i un nombre de vocals que oscil·larà entre quatre i vuit, segons acorde l’assemblea general en la qual se’n faça l’elecció.

Tots els càrrecs seran gratuïts i s’elegiran per l’Assemblea General (*) per un mandat de dos anys; excepcionalment, el mandat del Vice-President, Tresorer i Vocal segon de la primera Junta Directiva serà només d’un any, la resta de la Junta Directiva es renovarà el segon any, els esmentats càrrecs el tercer i així successivament.

(*) Procediment a seguir en l’assemblea constituent.

 1. Es podran presentar candidatures a presidència i membres de la junta directiva comunicant-lo a la junta gestora prèviament al dia de l’assemblea o en el mateix acte de l’assemblea.
 2. L’elecció del president /a es farà de manera directa. Tindrà lloc abans de l’elecció de la resta de la junta directiva.
 3. La resta de membres de la junta seran elegits sense especificació del càrrec, cosa que es farà dintre de la junta directiva una vegada estiga constituïda.

Els membres de la junta directiva podran ser reelegits indefinidament.

La junta directiva elaborarà el propi reglament intern i determinarà la periodicitat de les seues reunions. Serà presidida pel president/a i, en la seua absència, pel vicepresident/a o pel secretari/ària, en aquest ordre; cas de faltar els tres, ho serà pel membre de la junta de més edat.

ART. 12.- Perquè els acords de la junta siguen vàlids, hauran de ser adoptats per la majoria de vots dels assistents; hi serà necessària la concurrència de, com a mínim, la meitat més un dels seus membres. En el cas de produir-se empat en la votació, decidirà el vot del president/a.

El secretari/ària haurà d’estendre acta de les reunions de la Junta Directiva. Les actes hauran de tenir el vist i plau del president/a.

ART. 13.- Són funcions de la junta directiva programar i dirigir les activitats socials i portar la gestió administrativa de l’associació. Per això, li corresponen totes les facultats necessàries per a l’acompliment dels objectius de l’associació que no estiguen atribuïts expressament per la llei o els Estatuts a l’assemblea general o al president/a. Entre aquestes facultats estan:

 1. Dirigir el desenvolupament pràctic i diari de totes les activitats de l’associació.
 2. Sotmetre a l’aprovació de l’assemblea el pressupost anual d’ingressos i despeses; com també l’estat de comptes de l’any anterior i el pla d’actuació.
 3. Aplicar els fons a les distintes activitats, d’acord amb els pressupostos aprovats per l’assemblea general.
 4. Acordar l’admissió de nous socis i decidir la sanció o la pèrdua de la condició de soci.
 5. Proposar a l’assemblea general la revisió de les quotes dels socis.
 6. Cobrar i pagar totes les quantitats que haja de percebre o satisfer l’associació.
 7. Acceptar liberalitats, subvencions i ajudes de qualsevol classe, i sol·licitar-les.
 8. Obrir i tancar comptes corrents i de crèdit i llibretes d’estalvi, i disposar dels fons existents en aquests.
 9. Atorgar els documents públics i privats que calguen per a l’exercici de les anteriors facultats.

ART. 14.- La junta directiva haurà de dur a la pràctica les resolucions estatutàries de l’assemblea i els seus acords, i serà responsable davant l’assemblea general de les seues accions i de la confiança que se li ha atorgat.

ART. 15.- Qualsevol càrrec de la junta directiva podrà ser revocat per acord de les dues terceres parts dels assistents a l’assemblea general. La revocació comportarà l’elecció per a tal càrrec d’un altre soci, que l’ocuparà durant el temps que restava de mandat.

ART. 16.- Per a un millor compliment dels objectius de l’associació, la junta directiva podrà crear comissions a fi de delegar-hi la preparació de determinats actes o activitats, i també nomenar un comissari/ària responsable, que hi representarà la presidència.

Una comissió d’aquesta mena es constituirà sempre que l’associació es propose editar una publicació escrita a fi de vetlar per la seua rigorositat científica.

Els membres de la junta directiva podran formar part d’aquestes comissions.

ART. 17.- El PRESIDENT/A de l’associació assumeix la representació legal d’aquesta. Correspon al president/a:

 1. Convocar, obrir i alçar les sessions de la junta directiva i l’assemblea general; dirigir les reunions i deliberacions de l’una i de l’altra, i decidir-hi amb el seu vot de qualitat en cas d’empat durant les votacions.
 2. Proposar a la junta directiva el pla d’activitats, i impulsar i dirigir les tasques pertinents.
 3. Donar efecte als acords de l’assemblea general i de la junta directiva.
 4. Signar els documents emanats de l’associació, i conformar i autoritzar aquests documents, com també les ordres de pagaments.
 5. Resoldre provisionalment qualsevol assumpte, quan hi haja impossibilitat manifesta de convocar la junta directiva o l’assemblea general. Aquesta resolució haurà de ser ratificada posteriorment per l’òrgan competent (junta directiva o assemblea general).

ART. 18.- El president/a serà assistit en les seues funcions pel VICEPRESIDENT/A, que, a més, el substituirà amb les mateixes atribucions durant la seua absència.

ART. 19.- El SECRETARI/ÀRIA rebrà i trametrà les sol·licituds d’ingrés; redactarà i signarà amb el president/a les actes de les reunions dels òrgans directius i portarà el fitxer i el llibre de registre de socis. En les esmentades fitxes haurà de figurar el nom, els cognoms, la professió i l’adreça dels socis, amb la data de l’alta i la baixa. A més, tindrà al seu càrrec la direcció dels treballs administratius de l’entitat. Custodiarà en el domicili social de l’associació les actes, els llibres i els documents, oficials o no, de l’associació.

ART. 20.- El TRESORER/A recaptarà i custodiarà els fons que pertanyen a l’associació i complirà les ordres de pagament. Dirigirà la comptabilitat de l’associació, prendrà raó i retrà comptes dels ingressos i les despeses, i intervindrà en totes les operacions de caire econòmic.

Anualment haurà de fer inventari de tots els béns, mobles i immobles -si n’hi haguera-, de l’associació i formalitzarà el pressupost anual d’ingressos i despeses, com també l’estat de comptes de l’any anterior, que haurà de ser presentat a la junta directiva perquè aquesta el sotmeta a l’aprovació de l’assemblea general.

ART. 21.- Qualsevol dels components de la junta directiva tindrà els deures propis del seu càrrec i els que emanen de les delegacions i comissions que la pròpia junta li encomane.

La junta directiva podrà, a més, encomanar a un o més vocals que assistesquen en les seues funcions al secretari/ària i/o al tresorer/a. En aquest cas, aquells podran desenvolupar totes o algunes de les tasques assignades al càrrec, amb el títol de vicesecretari/ària i/o vicetresorer/a.

TÍTOL III: DELS SOCIS DE L’ASSOCIACIÓ

ART. 22.- Les persones físiques que han subscrit l’acta fundacional de l’associació, totes majors d’edat, adquireixen automàticament la condició de socis.

Per adquirir tal condició, una vegada constituïda l’associació, caldrà ser major de divuit anys i sol·licitar-ho a través d’un escrit dirigit al secretari/ària amb l’aval o el suport de dos socis. La sol·licitud haurà de ser acceptada per la junta directiva. Contra l’acord denegatori de la junta directiva, els socis que proposen el nou soci tindran recurs d’alçada davant la primera assemblea general que es faça, que serà qui decidirà per majoria de vots.

Els socis podran sol·licitar la baixa a l’associació voluntàriament, però això no l’eximirà de satisfer les obligacions que tinguen pendents amb l’associació.

La junta directiva podrà atorgar el nomenament de “sòcia (o soci) d’Honor”, “sòcia honorària” o “soci honorari”, a les persones o institucions que estime oportú, per la seua trajectòria o per haver fet alguna activitat que ho meresca, a títol honorífic, sense que tal nomenament comporte la condició jurídica de soci.

ART. 23.- La junta directiva podrà separar de l’associació aquells socis que duguen a terme actes o activitats que, de forma directa o indirecta, obstaculitzen la tasca específica de l’associació, o, de qualsevol altra manera, contradiguen, impedesquen o violen les finalitats que aquesta té. Per arribar a tal separació, s’iniciarà un expedient en què haurà de ser escoltat l’interessat, i contra l’acord de la junta directiva cabrà recurs davant la primera assemblea general que es faça, que serà la que decidirà per majoria de vots.

ART. 24.- Tots els socis gaudiran d’igualtat de drets des del moment que siguen admesos, salvat tot allò que disposen aquests Estatuts i sempre que estiguen al corrent del pagament de les quotes que s’establesquen i complesquen les normes estatutàries.

ART. 25.- Els membres de l’associació gaudiran dels següents drets:

 1. A assistir a les assemblees generals amb veu i vot.
 2. A elegir i ser elegits membres dels òrgans de govern de l’associació.
 3. A tenir un exemplar d’aquests Estatuts i conèixer els acords adoptats pels òrgans directius.
 4. A participar en les activitats culturals que promoga l’associació.
 5. A ser informats de l’estat de comptes dels ingressos i despeses de l’associació cada any.
 6. A posar en coneixement de la junta directiva qualsevol cas, situació o circumstància, d’origen públic o privat, que en la seua opinió atempte contra les finalitats de l’associació; en aquests casos, podrà sol·licitar que la junta directiva emeta la seua opinió, positiva o negativa.
 7. A col·laborar amb els òrgans de govern de l’associació per a la major i millor consecució dels objectius d’aquesta.
 8. A presentar candidatures per al nomenament de “sòcia (o soci) d’honor”.
 9. En general, a intervenir en el desenvolupament i perfeccionament de l’associació. .

ART. 26.- Són deures de tots els socis:

 1. Acatar aquests Estatuts i els acords vàlidament presos per l’assemblea general i la junta directiva.
 2. Pagar les quotes d’inscripció i les periòdiques que acorde la junta directiva.
 3. Complir fidelment les obligacions que comporte el càrrec o càrrecs que hom ostente al si de l’associació.
 4. Cooperar personalment i activament en el desenvolupament de les activitats de l’associació, col·laborar per al compliment dels seus objectius i acceptar els càrrecs per als quals siguen proposats per l’assemblea general o la junta directiva, llevat que justifiquen satisfactòriament la seua negativa.
 5. Assistir a les assemblees generals ordinàries i extraordinàries.
 6. Informar degudament i diligentment la junta directiva dels assumptes en què aquesta haguera d’intervenir, i exposar a l’assemblea general aquells interessos comuns a tota l’associació.

ART. 27.- Hom perdrà la condició de soci:

 1. Per la manca de pagament de les quotes periòdiques durant un any, informada la junta directiva i coneguda per l’assemblea general.
 2. Per baixa voluntària, d’acord amb l’article 22.
 3. Per expulsió decidida per la junta directiva i d’acord amb l’article 23 d’aquests Estatuts.
 4. Per expulsió decidida per l’assemblea general a petició d’algun soci o de la junta directiva.

El soci que cause baixa per qualsevol d’aquests motius, no té cap dret a indemnització o retorn de les seues aportacions a l’associació.

ART. 28.- Els socis podran ser sancionats per la junta directiva per infringir continuadament aquests Estatuts o els acords de l’assemblea general o de la junta directiva.

Les sancions s’estendran des de la suspensió dels seus drets com a socis durant un mes fins a la separació definitiva de l’associació.

TÍTOL IV: DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ

ART. 29.- L’associació manca en l’actualitat de patrimoni social i el que tinga en el futur serà constituït per les aportacions ordinàries i extraordinàries que facen els seus socis, o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 30 d’aquests Estatuts.

ART. 30.- Els fons de l’associació s’aconseguiran de la manera següent:

 1. Per les quotes d’inscripció i periòdiques dels socis.
 2. Pels donatius i llegats que li facen terceres persones, i les subvencions que puga rebre d’organismes públics o privats.
 3. Pels productes dels béns i drets que li corresponguen.
 4. Per qualsevol altre ingrés que l’associació obtinga mitjançant les activitats lícites i pròpies que faça per acord de la junta directiva o l’assemblea general, sempre dins els límits d’aquests Estatuts.

ART. 31.- El límit del pressupost anual de l’associació s’estableix en 60.000 euros.

ART. 32.- La facultat de disposar del patrimoni de l’associació correspon a l’assemblea general, i la seua administració a la junta directiva, d’acord amb el que estableix el pressupost anual.

L’administració dels fons de l’associació es durà a terme amb sotmetiment a la corresponent intervenció i amb la publicitat suficient a fi que els socis puguen tenir coneixement periòdic sobre la destinació dels fons socials.

ART. 33.- Les quotes que hauran de pagar els socis, tant la d’inscripció com les periòdiques, seran aprovades per l’assemblea general a proposta de la junta directiva. Proposta a l’assemblea: el cobrament es farà mitjançant ingrés en compte bancari. Quota inicial: 30 €. Quota anual: 60 €

ART. 34.- Per a l’extracció de fons de l’associació de les entitats bancàries on són depositats, haurà d’haver-hi reconegudes les signatures del president/a, el secretari/ària i el tresorer/a, amb la utilització mancomunada de dues.

TÍTOL V: DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ I DE LA REFORMA DELS ESTATUTS

ART. 35.- L’associació podrà dissoldre’s:

 1. Per disposició legal.
 2. Per acord de les dues terceres parts dels assistents a l’assemblea general extraordinària, convocada expressament i degudament. No obstant això, aquesta assemblea no podrà acordar la dissolució de l’associació mentre hi haja un mínim de vint socis disposats a continuar-la.

ART. 36.- Una vegada acordada la dissolució de l’associació, l’assemblea general extraordinària encomanarà a la junta directiva que es constituesca en comissió liquidadora, amb la missió de portar a terme, en el més breu termini, la liquidació de l’actiu i el passiu de l’associació.

ART. 37.- Una vegada dissolta l’associació i feta la liquidació de tots els deutes, els béns que hi resten es lliuraran per a la seua custòdia i administració, en nom del poble a l’Ajuntament de Guardamar.

ART. 38.- Els Estatuts podran ser modificats una vegada transcorregut un any des de la seua aprovació per l’administració competent, sempre que 1’esmentat acord de modificació l’adopten les dues terceres parts dels socis assistents a l’assemblea general extraordinària, especialment convocada a aquest efecte.

Una vegada feta la modificació estatutària, aquesta se sotmetrà a l’aprovació de l’administració competent en la forma legalment establerta.